EN45545

Základní cíle požární bezpečnosti

Návrh drážních vozidel a použitých výrobků musí zahrnovat jako cíl, omezení rozvoje požáru. Pokud by došlo ke vznícení, aby byla dosažena přijatelná míra bezpečnosti.

Pokud je dosažen závěr normy EN 45545 má být vysoká pravděpodobnost, že v případě požáru budou cestující a personál schopni evakuace bez pomoci a budou schopni dosáhnou bezpečné místo.

Webové stránky jsou určené pro:

konstruktéry, techniky, vývojáře, obchodníky, nákupčí, kteří vyrábějí , opravují, dodávají vlaky či dílčí komponenty pro drážní vozidla.

Plnění EN45545 je závazná povinnost

Povinnost aplikovat požadavky na požární bezpečnost drážních vozidel vyplývá z ustanovení článku 42.10.2 Nařízení Komise EU č. 1302/2014EU – TSI LOC & PAS

Tato směrnice výslovně ukládá povinnost použít materiály pro konstrukci kolejového vozidla, které splňují požadavky norem řady EN 45545.

Cílem je zajistit konstantní vlastnosti výrobku nebo výrobního procesu, což může výrobce nebo dodavatel prokázat certifikátem shody, materiálem s normou EN45545, který vydává Akreditovaná zkušební laboratoř po zkoušení daného výrobku.

Nařízení Komise EU je závazné pro všechny členské země EU na úrovni zákonného požadavku.

Bez průkazného splnění nařízení TSI LOC & PAS není možné nové drážní vozidlo certifikovat a uvést do provozu.

Certifikáty prokazující shodu materiálu s normou je nutné přezkoumávat každých 5 let. Platnost zkušebních protokolu z akreditovaných laboratořích je v tom případě 5 let od data vydání protokolu, poté musí být přezkoumán.

TSI LOC & PAS dále vádí zvláštní opatření pro hořlavé tekutiny, opatření týkajících se detekce a hašení požárů, požadavky týkajících se nouzových situací jako je např. Kontrola šíření kouře, požadavky na evakuaci, jízdní schopnost.

Cílem je:

poskytnout rámcový přehled a výklad pojmů týkajících se normy EN 45545. Poskytnout doporučené rady a tipy. Stránky nenahrazují ani nekopírují text normy, se kterou je potřeba se detailně seznámit zvlášť.

Normy

Ochrana cestujících a personálu v základu spočívá na opatřeních pro:
  • Prevenci požáru vznikajících v důsledku technických závad nebo vybavení vozidla (EN 45545-1, EN 45545-2, EN 45545-5,EN 45545-7).
  • Minimalizace možností vznícení materiálu použitých na drážních vozidlech v důsledku nehody nebo úmyslného poškození ( EN 45545-1, EN 45545-2)
  • Detekci požáru, který by mohl vzniknout (EN 45545-6)
  • Omezení šíření požáru specifikací materiálu, podle jejich provozních kategoriích (EN 45545-2) a opatřeními pro jeho potlačování (EN 45545-3).
  • Minimalizací účinku požáru ve smyslu tepla, kouře a toxických plynů na personál nebo cestující prostřednictvím specifikací materiálu použitých na drážních vozidlech (EN 45545-2)
  • Likvidaci požáru a jeho vyřízení ( prostředky pro detekci požáru, omezení, nouzové odpojení energie EN (45545-6)

EN 45545-1

Tato část EN 45545 stanovuje, že prvky použité při údržbě a modernizaci musí splňovat příslušné požadavky na materiál, uvedené dále.

EN 45545-2

Tato část EN 45545 stanovuje požadavky na vlastnosti materiálů a výrobků, používaných na drážních vozidlech definovaných v EN 45545-1, a to z hlediska reakce na oheň.

EN 45545-3

Tato část ČSN EN 45545 stanovuje požadavky na požární odolnost a zkušební metody požárních zábran drážních vozidel.

EN 45545-4

Tato část ČSN EN 45545 stanovuje požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární bezpečnosti za účelem pokrytí záměrů definovaných v ČSN EN 45545-1.

EN 45545-5

Tato část ČSN EN 45545 stanovuje požadavky na požární bezpečnost elektrických zařízení drážních vozidel, včetně zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodicí dráhou a magneticky nadnášených vozidel.

EN 45545-6

Tato část ČSN EN 45545 stanovuje požadavky na detekci, varovné signalizační systémy, vypínání zařízení, informační a komunikační systémy, nouzové osvětlení, atd.

EN 45545-6

Tato část ČSN EN 45545 stanovuje požadavky na detekci, varovné signalizační systémy, vypínání zařízení, informační a komunikační systémy, nouzové osvětlení, atd.

EN 45545-7

Tato část ČSN EN 45545 stanovuje požadavky na zařízení na hořlavé kapaliny a na zkapalněné uhlovodíkové plyny, např. pro trakci, pomocné energetické jednotky, ohřev nebo chlazení, pro zajištění záměrů uvedených v ČSN EN 45545-1.